Document Actions

Verificació del títol Oficial del programa de doctorat en Enginyeria de la Construcció

Share Share

Us informem que hem rebut l'informe final d'avaluació FAVORABLE, emès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, respecte a la VERIFICACIÓ del nostre programa de Doctorat d'Enginyeria de la Construcció.


Octubre 2012
last modified : October 2012
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Department of Construction Engineering.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech